reserch

 

איסוף נתונים ומחקר הוא השלב הראשון בתהליך.
אנחנו לומדים את מאפייני הקטגוריה, את התחום בארץ ובחו"ל
מה המסרים שהמתחרים מעבירים ואיך הם נראים במדיות השונות